Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

B1:Các hệ thức lượng trong tam giác vuông

Modau1.gif

I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

1./ AB2 = BH.BC ;

AC2 = CH. BC

2/ AB2 +AC2 = BC2

3/ AH2 = HB. HC
4/ AH .BC = AB . AC.

2/ Luyện tập :

Bài 2 .
Cho
tam giác ABC ,góc A bằng 900, đ­cao AH; AB : AC = 3 : 4 ; AH= 6 cm

Tính BH,CH ?

Giai:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

B1:Các hệ thức lượng trong tam giác vuông

Modau1.gif

I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

1./ AB2 = BH.BC ;

AC2 = CH. BC

2/ AB2 +AC2 = BC2

3/ AH2 = HB. HC
4/ AH .BC = AB . AC.

2/ Luyện tập :

Bài 2 .
Cho
tam giác ABC ,góc A bằng 900, đ­cao AH; AB : AC = 3 : 4 ; AH= 6 cm

Tính BH,CH ?

Giai:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét