Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

PPCT Ngữ văn 8

LỚP 8 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết

HỌC KÌ I

Tuần 1

Tiết 1 đến tiết 4

Tôi đi học;

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ;

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.

Tuần 2

Tiết 5 đến tiết 8

Trong lòng mẹ;

Trường từ vựng;

Bố cục của văn bản.

Tuần 3

Tiết 9 đến tiết 12

Tức nước vỡ bờ;

Xây dựng đoạn văn trong văn bản;

Viết bài Tập làm văn số 1.

Tuần 4

Tiết 13 đến tiết 16

Lão Hạc;

Từ tượng hình, từ tượng thanh;

Liên kết các đoạn văn trong văn bản.

Tuần 5

Tiết 17 đến tiết 20

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội;

Tóm tắt văn bản tự sự;

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự;

Trả bài Tập làm văn số 1.

Tuần 6

Tiết 21 đến tiết 24

Cô bé bán diêm;

Trợ từ, thán từ;

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

Tuần 7

Tiết 25 đến tiết 28

Đánh nhau với cối xay gió;

Tình thái từ;

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.

Tuần 8

Tiết 29 đến tiết 32

Chiếc lá cuối cùng;

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt);

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

Tuần 9

Tiết 33 đến tiết 36

Hai cây phong;

Viết bài Tập làm văn số 2.

Tuần 10

Tiết 37 đến tiết 40

Nói quá;

Ôn tập truyện kí Việt Nam;

Thông tin về ngày trái đất năm 2000;

Nói giảm, nói tránh.

Tuần 11

Tiết 41 đến tiết 44

Kiểm tra Văn;

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm;

Câu ghép;

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.

Tuần 12

Tiết 45 đến tiết 48

Ôn dịch thuốc lá;

Câu ghép (tiếp);

Phương pháp thuyết minh;

Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.

Tuần 13

Tiết 49 đến tiết 52

Bài toán dân số;

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm;

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh;

Chương trình địa phương (phần Văn).

Tuần 14

Tiết 53 đến tiết 56

Dấu ngoặc kép;

Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;

Viết bài Tập làm văn số 3.

Tuần 15

Tiết 57 đến tiết 60

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác;

Đập đá ở Côn Lôn;

Ôn luyện về dấu câu;

Kiểm tra Tiếng Việt.

Tuần 16

Tiết 61 đến tiết 63

Thuyết minh một thể loại văn học;

Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội;

Ôn tập Tiếng Việt.

Tuần 17

Tiết 64 đến tiết 66

Trả bài Tập làm văn số 3;

Ông đồ;

Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.

Tuần 18

Tiết 67 đến tiết 69

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt;

Kiểm tra học kì I.

Tuần 19

Tiết 70 đến tiết 72

Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ;

Trả bài kiểm tra học kì I.HỌC KÌ II

Tuần 20

Tiết 73 đến tiết 75

Nhớ rừng;

Câu nghi vấn.

Tuần 21

Tiết 76 đến tiết 78

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.

Quê hương;

Khi con tu hú.

Tuần 22

Tiết 79 đến tiết 81

Câu nghi vấn (tiếp);

Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);

Tức cảnh Pác Bó.

Tuần 23

Tiết 82 đến tiết 84

Câu cầu khiến;

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh;

Ôn tập về văn bản thuyết minh.

Tuần 24

Tiết 85 đến tiết 88

Ngắm trăng, Đi đường;

Câu cảm thán;

Viết bài Tập làm văn số 5.

Tuần 25

Tiết 89 đến tiết 92

Câu trần thuật;

Chiếu dời đô;

Câu phủ định;

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn).

Tuần 26

Tiết 93 đến tiết 96

Hịch tướng sĩ;

Hành động nói;

Trả bài Tập làm văn số 5.

Tuần 27

Tiết 97 đến tiết 100

Nước Đại Việt ta;

Hành động nói (tiếp);

Ôn tập về luận điểm;

Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

Tuần 28

Tiết 101 đến tiết 104

Bàn luận về phép học;

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm;

Viết bài Tập làm văn số 6.

Tuần 29

Tiết 105 đến tiết 108

Thuế máu;

Hội thoại;

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

Tuần 30

Tiết 109 đến tiết 112

Đi bộ ngao du;

Hội thoại (tiếp);

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

Tuần 31

Tiết 113 đến tiết 116

Kiểm tra Văn;

Lựa chọn trật tự từ trong câu;

Trả bài Tập làm văn số 6;

Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

Tuần 32

Tiết 117 đến tiết 120

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục;

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập);

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

Tuần 33

Tiết 121 đến tiết 124

Chương trình địa phương (phần Văn);

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic);

Viết bài Tập làm văn số 7.

Tuần 34

Tiết 125 đến tiết 128

Tổng kết phần Văn;

Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II;

Văn bản tường trình;

Luyện tập làm văn bản tường trình.

Tuần 35

Tiết 129 đến tiết 132

Trả bài kiểm tra Văn;

Kiểm tra Tiếng Việt;

Trả bài Tập làm văn số 7;

Tổng kết phần Văn.

Tuần 36

Tiết 133 đến tiết 136

Tổng kết phần Văn (tiếp);

Ôn tập phần Tập làm văn;

Kiểm tra học kì II.

Tuần 37

Tiết 137 đến tiết 140

Văn bản thông báo;

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt;

Luyện tập làm văn bản thông báo;

Trả bài kiểm tra học kì II. (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

PPCT Ngữ văn 8

LỚP 8 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết

HỌC KÌ I

Tuần 1

Tiết 1 đến tiết 4

Tôi đi học;

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ;

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.

Tuần 2

Tiết 5 đến tiết 8

Trong lòng mẹ;

Trường từ vựng;

Bố cục của văn bản.

Tuần 3

Tiết 9 đến tiết 12

Tức nước vỡ bờ;

Xây dựng đoạn văn trong văn bản;

Viết bài Tập làm văn số 1.

Tuần 4

Tiết 13 đến tiết 16

Lão Hạc;

Từ tượng hình, từ tượng thanh;

Liên kết các đoạn văn trong văn bản.

Tuần 5

Tiết 17 đến tiết 20

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội;

Tóm tắt văn bản tự sự;

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự;

Trả bài Tập làm văn số 1.

Tuần 6

Tiết 21 đến tiết 24

Cô bé bán diêm;

Trợ từ, thán từ;

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

Tuần 7

Tiết 25 đến tiết 28

Đánh nhau với cối xay gió;

Tình thái từ;

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.

Tuần 8

Tiết 29 đến tiết 32

Chiếc lá cuối cùng;

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt);

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

Tuần 9

Tiết 33 đến tiết 36

Hai cây phong;

Viết bài Tập làm văn số 2.

Tuần 10

Tiết 37 đến tiết 40

Nói quá;

Ôn tập truyện kí Việt Nam;

Thông tin về ngày trái đất năm 2000;

Nói giảm, nói tránh.

Tuần 11

Tiết 41 đến tiết 44

Kiểm tra Văn;

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm;

Câu ghép;

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.

Tuần 12

Tiết 45 đến tiết 48

Ôn dịch thuốc lá;

Câu ghép (tiếp);

Phương pháp thuyết minh;

Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.

Tuần 13

Tiết 49 đến tiết 52

Bài toán dân số;

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm;

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh;

Chương trình địa phương (phần Văn).

Tuần 14

Tiết 53 đến tiết 56

Dấu ngoặc kép;

Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;

Viết bài Tập làm văn số 3.

Tuần 15

Tiết 57 đến tiết 60

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác;

Đập đá ở Côn Lôn;

Ôn luyện về dấu câu;

Kiểm tra Tiếng Việt.

Tuần 16

Tiết 61 đến tiết 63

Thuyết minh một thể loại văn học;

Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội;

Ôn tập Tiếng Việt.

Tuần 17

Tiết 64 đến tiết 66

Trả bài Tập làm văn số 3;

Ông đồ;

Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.

Tuần 18

Tiết 67 đến tiết 69

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt;

Kiểm tra học kì I.

Tuần 19

Tiết 70 đến tiết 72

Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ;

Trả bài kiểm tra học kì I.HỌC KÌ II

Tuần 20

Tiết 73 đến tiết 75

Nhớ rừng;

Câu nghi vấn.

Tuần 21

Tiết 76 đến tiết 78

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.

Quê hương;

Khi con tu hú.

Tuần 22

Tiết 79 đến tiết 81

Câu nghi vấn (tiếp);

Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);

Tức cảnh Pác Bó.

Tuần 23

Tiết 82 đến tiết 84

Câu cầu khiến;

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh;

Ôn tập về văn bản thuyết minh.

Tuần 24

Tiết 85 đến tiết 88

Ngắm trăng, Đi đường;

Câu cảm thán;

Viết bài Tập làm văn số 5.

Tuần 25

Tiết 89 đến tiết 92

Câu trần thuật;

Chiếu dời đô;

Câu phủ định;

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn).

Tuần 26

Tiết 93 đến tiết 96

Hịch tướng sĩ;

Hành động nói;

Trả bài Tập làm văn số 5.

Tuần 27

Tiết 97 đến tiết 100

Nước Đại Việt ta;

Hành động nói (tiếp);

Ôn tập về luận điểm;

Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

Tuần 28

Tiết 101 đến tiết 104

Bàn luận về phép học;

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm;

Viết bài Tập làm văn số 6.

Tuần 29

Tiết 105 đến tiết 108

Thuế máu;

Hội thoại;

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

Tuần 30

Tiết 109 đến tiết 112

Đi bộ ngao du;

Hội thoại (tiếp);

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

Tuần 31

Tiết 113 đến tiết 116

Kiểm tra Văn;

Lựa chọn trật tự từ trong câu;

Trả bài Tập làm văn số 6;

Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

Tuần 32

Tiết 117 đến tiết 120

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục;

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập);

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

Tuần 33

Tiết 121 đến tiết 124

Chương trình địa phương (phần Văn);

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic);

Viết bài Tập làm văn số 7.

Tuần 34

Tiết 125 đến tiết 128

Tổng kết phần Văn;

Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II;

Văn bản tường trình;

Luyện tập làm văn bản tường trình.

Tuần 35

Tiết 129 đến tiết 132

Trả bài kiểm tra Văn;

Kiểm tra Tiếng Việt;

Trả bài Tập làm văn số 7;

Tổng kết phần Văn.

Tuần 36

Tiết 133 đến tiết 136

Tổng kết phần Văn (tiếp);

Ôn tập phần Tập làm văn;

Kiểm tra học kì II.

Tuần 37

Tiết 137 đến tiết 140

Văn bản thông báo;

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt;

Luyện tập làm văn bản thông báo;

Trả bài kiểm tra học kì II. (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét