Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 10 chữ số giải trên máy tính Casio 570ES PLUSTìm số tự nhiên nhỏ nhất có 10 chữ số, biết số đó chia cho 1502 dư 249. chia cho 2009 dư 1494

Giải:
Giải trên máy tính Casio fx-570ES PLUS( các máy tínhkhác tương tự)
Gọi số cần tìm là A.
Ta có: A=1502k+249=2009l+1494 (*)
Từ (*), ta có: k=2009l+12451502
Vì A109 nên A=2009l+1494109  l497759,336
Quy trình bấm phím như sau:
1. Lưu 497759 vào A

2. Ghi vào màn hình: A=A+1:(2009A+1245)÷1502
3. Bấm =...= cho đến khi kết quả phép chia là số nguyên thì dừng lại, khi đó nhận giá trị của A ứng với giá trị đó ( 497835)
suy ra A=2009×497835+1494=1000152009
Vậy số cần tìm là 1000152009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 10 chữ số giải trên máy tính Casio 570ES PLUSTìm số tự nhiên nhỏ nhất có 10 chữ số, biết số đó chia cho 1502 dư 249. chia cho 2009 dư 1494

Giải:
Giải trên máy tính Casio fx-570ES PLUS( các máy tínhkhác tương tự)
Gọi số cần tìm là A.
Ta có: A=1502k+249=2009l+1494 (*)
Từ (*), ta có: k=2009l+12451502
Vì A109 nên A=2009l+1494109  l497759,336
Quy trình bấm phím như sau:
1. Lưu 497759 vào A

2. Ghi vào màn hình: A=A+1:(2009A+1245)÷1502
3. Bấm =...= cho đến khi kết quả phép chia là số nguyên thì dừng lại, khi đó nhận giá trị của A ứng với giá trị đó ( 497835)
suy ra A=2009×497835+1494=1000152009
Vậy số cần tìm là 1000152009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét